Menu
 • Kategorie: Útočný úder
 • Napsal Zdeněk Haník

Kondiční příprava pro útočný úder

Kondičná príprava má okrem klasickej prípravy „tela“, teda všeobecnom budovaní fyzického fondu, ktorý je možné použiť vo volejbale môže byť zameraná aj na špecializované činnosti. Už pri junioroch a hlavne u dospelých hráčov je potrebné v určitom časovom úseku venovať sa aj činnostiam, ktoré vedú k špecializovanej príprave na základe jeho herných činností ako jednotlivca.... (foto: útočí David Konečný)

Kondičná príprava má okrem klasickej prípravy „tela“, teda všeobecnom budovaní fyzického fondu, ktorý je možné použiť vo volejbale môže byť zameraná aj na špecializované činnosti. Už pri junioroch a hlavne u dospelých hráčov je potrebné v určitom časovom úseku venovať sa aj činnostiam, ktoré vedú k špecializovanej príprave na základe jeho herných činností ako jednotlivca. Ak už bol vybudovaný všeobecný kondičný základ a hráč je pripravený na špecializované činnosti, môžeme pristúpiť aj k takémuto tréningovému zaťaženiu. Pri mladých hráčoch sa jedná o nadstavbu na ich rovnomernom budovaní pohybových schopností a u vyzretých hráčov o zdokonaľovanie fyzických predpokladov, ktoré týžo hráči môžu okamžite zabudovávať do herných činnosti. V podstate je dnes každému trénerovi jasné, že trochu inak musia trénovať útočiaci hráči a inak liberá, alebo nahrávači. Dnes sa budeme zaoberať útočiacimi hráčmi – teda našimi „strelcami“, ktorí sú hybnou silou útočného prejavu hry.

Ukážka časovej realizácie smeča – digitalizácia – obr. 1

 

ČO POTREBUJE DOBRÝ ÚTOČIACI HRÁČ ?

 

Genetické predpoklady: somatické parametre (výška, BMI index), fyziologické predpoklady (trénovateľnosť)

Motorické predpoklady (trénovanosť – pohybové predpoklady)

Koordinačné schopnosti (časopriestorové zvládnutie pohybu)

Psychické predpoklady (zvládnutie pohybu v strese)

 
O potrebách somatických parametrov bolo už písané v jednom predchádzajúcom článku. Je faktom, že dnes sa presadzujú hlavne hráči vysokých postáv. U mužov sa už aj pri útočiacich hráčoch očakáva telesná výška nad 195 cm. Optimálna telesná výška je nad 200 cm, ak hráč optimálne zvláda pohyby svojho tela pri spomínanej výške. U žien sa očakáva výška nad 180 cm. Následne je dôležitý BMI index, ktorý určuje pomer medzi telesnou hmotnosťou a telesnou výškou. Problémom sa môžu stať oba krajné prípady. Na jednej strane je možné sa stretnúť s vysokými a chudými hráčmi a hráčkami, na druhej strane býva častým sprievodným javom pri veľkých telesných výškach aj vyššia (nadmerná) telesná hmotnosť.

Z fyziologických predpokladov sa budeme zaoberať iba ich sumáciou. Je to schopnosť organizmu akceptovať tréningové zaťaženie a na tomto základe zvyšovať svoju fyzickú kondíciu. Takto si hráč viac, alebo menej vytvára predpoklady na ich jej zabudovanie do herných činností. Všeobecne tomu hovoríme trénovateľnosť. Sami tréneri poznajú príklady keď sa tréner snaží na maximum, hráč tiež trénuje jako je najlepšie schopný, ale efekt sa nedostaví. Často potom tréner hľadá chybu v sebe, svojich metódach, alebo v nasadení hráča, ale chyba je niekde inde. Hráč je proste „netrénovateľný“!

Motorickým predpokladom sa budeme venovať viac. Rozvoj pohybových schopností je základom fyzického rozvoja svojho tela. Ide o rozvoj silových, rýchlostných a vytrvalostných schopností.

SILA: už z názvu (útočný úder) vyplývajú jeho východiská. Sila tu má dominantné a nenahraditeľné zastúpenie. Bezstratový volejbal priniesol celkovo silovejšie poňatie hry. Aj nižší tlak vzduchu v lopte nabáda k zvýšeniu silovej prípravy. V dnešnom ponímaní volejbalu chápeme aj podanie ako druh útoku. Sila dolných končatín a trupu dáva hráčovi výšku a stabilitu výskoku a sila pletenca a samotnej hornej končatiny dáva razanciu úderu do lopty. Dnes už u všetkých, ale zvlášť u útočiacich hráčov je potrebné budovať razanciu a agresivitu úderu a to za použitia takých prostriedkov silovej prípravy, ktoré plnohodnotne zabezpečia tento cieľ.

RÝCHLOSŤ:  u smečiara a podávajúceho hráča efektivita použitia jeho silových schopností závisí od rýchlosti presunov, rozbehu, práce nôh pri odraze a práce trupu počas výskoku (kde je samotný efekt – úder do lopty). Je zrejmé, že je to komplexný pohyb v ktorom nadväzuje na seba viac komponentov. Preto aj príprava má byť podriadená postupnosti v príprave hráča. Najprv zdokonaľujeme pomaný pohyb hráča po ihrisku bez rýchlych, stresujúcich vedľajších podnetov, následne zvyšujeme rýchlosť vykonávaných pohybov, postupne pridávame skočnosť a až potom dodávame úder do lopty mimo siete a následne na sieti.

VYTRVALOSŤ: útočný úder sa môže pravidelne alebo nepravidelne opakovať viac krát počas jednej hry a keďže je energeticky výrazne náročnejší, príprava hráčov tomu by aj mala zodpovedať. Hráč je schopný aktívne zasiahnuť plnohodnotne do útoku aj v piatom sete iba vtedy, ak jeho vytrvalostné schopnosti aeróbneho charakteru sú na optimálnej úrovni. Dbáme aj na pohyb vzad!, nie iba vpred, lebo útočný hráč musí vo svojom výkone používať aj tento prostriedok. Lebo práve v únave, bez dostatku kyslíka sa výraznejšie znižuje presnosť pohybov do boku a vzad ako v pohybe dopredu.

Pre jednotlivé časti útočného úderu vyžadujeme rozvoj týchto pohybových schopností

ROZBEH – rýchlostné schopnosti (akceleračná rýchlosť), silové schopnosti, koordinácia komplexného pohybu, vytrvalosť v rýchlosti

ODRAZ – silové schopnosti excentrického charakteru, koordinačné zladenie rozbehu a odrazu, silová vytrvalosť, konkrétne:

 • rozvoj akceleračnej a maximálnej rýchlosti
  • v štandardných podmienkach
  • v sťažených podmienkach ( schody )
 • rozvoj silových schopností
  • kvantitatívny rozvoj silových schopností
  • rozvoj maximálnej sily
  • rozvoj sil. schopností dynamického charakteru
  • rozvoj sil. Schopností kontrastnou metódou
  • plyometria
  • tonizácia
 • rozvoj koordinačných schopností
 • rozvoj vytrvalostných schopností

 

PRÁCA PAŽE A TRUPU POČAS LETOVEJ FÁZY – koordinačné schopnosti, silové schopnosti (maximálna sila), konkrétne:

 • rozvoj koordinačných schopností (rovnováhová, reakčná, kinesteticko-diferenciačná,...)
  • v ponímaní rýchlostného charakteru
  • v ponímaní vytrvalostného charakteru
  • v ponímaní silového charakteru

 
DOSKOK – silové schopnosti koncentrického charakteru, koordinačné zladenie doskoku a následného pohybu, konkrétne:
rozvoj silových schopností

 • cvičenia koncentrického charakteru
 • plyometria
 • skočnostné cvičenia s následným pohybom
 • dynamické cvičenia s doplnkami

rozvoj koordinačných schopností

 • so zameraním na rýchlostnú prácu
 • so zameraním na silovú vytrvalosť
 • so zameraním na cielené cvičenia
 • očakávané aj neočakávané

Tento príspevok sa venuje viac teoretickej stránke, jako pristupovať k riešeniu problému fyzickej prípravy útočiaceho hráča. Dajú sa tu použiť všetky závery, ktoré boli spomínané v predchádzajúcich príspevkoch, v ktorých sa píše o konkrétnej príprave v jednotlivých obdobiach športovej prípravy (napríklad mesiace v sezóne).

V Bratislave, január 2008             Miroslav Vavák