Menu
 • Kategorie: Trenérské názory
 • Napsal Jiří Zach

O vztahu mezi žákovským volejbalem a reprezentací

V následujícím příspěvku se chci v rámci hlavního tématu, který je vyjádřen názvem, dotknout pěti dílčích podtémat. 1_obecné  rozlišení žákovského volejbalu v řízených oddílech, sportovních třídách a ostatních oddílech, 2_herní činnosti jednotlivce – srovnání se světem, 3_chyby v tréninkovém procesu (omlouváme odchylky – česká chytrost, on to uhrává), 4_co v žákovském věku přímo ovlivňuje pozdější úspěšnost v reprezentacích, 5_některé náměty k přemýšlení o  vztahu mládežnické hnutí a reprezentace (Foto:David Pankiv)

V následujícím příspěvku se chci v rámci hlavního tématu, který je vyjádřen názvem, dotknout pěti dílčích podtémat.                

 1. Úvod: obecné  rozlišení žákovského volejbalu v řízených oddílech, sportovních třídách a ostatních oddílech
 2. herní činnosti jednotlivce – srovnání se světem
 3. chyby v tréninkovém procesu (omlouváme odchylky – česká chytrost, on to uhrává)
 4. co v žákovském věku přímo ovlivňuje pozdější úspěšnost v reprezentacích
 5. některé náměty k přemýšlení o  vztahu mládežnické hnutí a reprezentace

1.Úvod: rozdělení žákovského volejbalu

Žákovský volejbal lze dělit na několik rovin

 • rovina sportovních tříd či velkých volejbalových center
 • rovina menších center, nejsou dotovány, ale mají kvalitní trenérské zázemí: nazvu ji „volejbalový venkov“
 • ostatní: nahodilé vzniklé oddíly, oddíly trénující mládež z donucení pod pokutou, školní družstva a kroužky

To, co lze reálně ovlivnit z hlediska reprezentace, jsou pouze sportovní třídy. Ostatní prvky systému jsou pouze pod osvětovým působením.

2. Herní činnosti jednotlivce: srovnání se světem

 • zaostávání oproti špičce světa se zvětšuje
 • netrénuje se celá šíře všech vlastností či dovedností, které má moderní hráč volejbalu mít
 • nastal odklon od perfektního provádění a učení herních činností k jejich
  • okamžitému zabudovávání do hry s tím, že nejsme schopni včas rozeznat
  • odchylky v provádění, které se fixují a nelze je již odstranit
 • nejsme schopni docílit v „bagrování“ jednotného výrazu v provádění
 • odbití obouruč vrchem se liší jak v rámci republiky, tak i dokonce v rámci jednoho oddílu (neodstraňujeme odchylky, protože hráč je až na nahrávače nebude používat, tedy rezignujeme na kvalitní nahrávku z pole)
 • neučíme všechny druhy vybírání: v chlapecké složce se málo učí vybírání v převalech, odbití v bočním postavení
 • smečařský úder má chyby jak v základním technickém provedení – paže, ruka, rozběh, ale také v šíři repertoáru úderu – neučíme hráče všechny možné varianty útoku – ostrá, tupá, přes ruku, vytloukání, nahození bloku, neučíme zalívku jako rovnocenný taktický prvek
 • neučíme všechny druhy podání, neučíme měnit podáním rytmus hry
 • nahrávači nejsou v technice odbití o moc lepší než ostatní a navíc nedisponují svým vlastním technickým aparátem k překonání obrany soupeře (různé druhy zalívek, naznačení útoku, zpoždění nahrávky či naopak zrychlení )
 • nahrávači jsou pozdě specializováni a není jim věnována individuální pozornost

Pokud bych chtěl problematiku telegraficky shrnout do hesel, vypadalo by toast takto:

 • technika vybírání – šíře, provádění, filosofie
 • smečování – technika smečování – práce ruky, rozběh, úderový rejstřík, taktika, provádění střelby
 • blokování – výběr místa krajních blokařů, technika přesahu, blokování od středu
 • podání – všechny druhy podání , schopnost měnit rytmus
 • útok středových hráčů – šikmý rozběh, úder přes ruku, šíře úderů,rychlost úderu
 • technika odbití obouruč spodem – plocha, úhel k podlaze, šíře postavení nohou
 • nahrávači – technika odbití, rychlá nahrávka do kůlu, malá šíře techniky ke klamání soupeře


3. Chyby v tréninkovém  procesu:

 • v dorosteneckém věku mnoho soutěží
 • přílišný důraz na konečnou fázi procesu, tzn. hry
 • malý důraz na opravování chyb
 • už v základu špatná představa o prováděné herní činnosti – bagrování, smečařský úder – zvláště u blokařů
 • nezařazení některých prvků vybírání do velkého volejbalu – převalové techniky
 • neznalost biomechaniky provádění herní činnosti
 • malý časový prostor pro nácvik techniky
 • nejasná představa cíle trénování (stavebnice)
 • málo homogenní tréninkový oddíl: velké fyzické rozdíly bránící uplatňovat jednotný tréninkový tlak
 • trénování bez jakéhokoliv plánování (střídání jednotlivých etap, nesoustředěnost na nějaký cíl daného období, upřednostňování trénování toho, co mi přinese okamžitý úspěch)

 

4. Co v žákovském věku přímo ovlivňuje mládežnické reprezentace:

U hráčů, kteří jsou potenciálně kandidáty na reprezentaci, ponechání odchylek v   těchto  volejbalových činnostech     

·         technika smečařského úderu – rozběh šikmo – při dopadu rovina ramen v úhlu vůči síti

·         hraní obouruč spodem – pokrčené ruce, špatný úhel plochy rukou a podlahy

·         blokařské přesuny

·         technika přesahu v blokování

·         technika odbití u nahrávače – úhel rukou k trupu jak v boční rovině tak v rovině ruce  versus přední strana trupu

·         u blokařů – šikmý rozběh s rameny v úhlu k síti

 

Co už se musí učit v žákovském věku ve vztahu k reprezentaci

 • technika vybírání – perfektní pádová technika, boční převaly, široké rozkročení, nízké těžiště
 • smečařské údery ( u disponovaných jedinců ) – všechny druhy úderů od
 • ostrých směrů, přes blok, ulívka, údery přes ruku, taktika úderu ( co hrát na
 • dvě ruce, jedny ruce)
 • střelbu  ve všech  modifikacích ( tedy i zkrácená, rychlá, pomalá), vyběhnutí
 • oblouku, i  zkrácení oblouku
 • učit blokovat jak od středu, tak i od antény, učit modifikovat podle situace
 • své chování při obraně na síti
 • učit přesuny ve dvojicích, trojicích
 • příjímat v bočním výpadu – čelně, prsty, aby míč vždy směřoval do centra 
 • těla
 • nahrávač – všechny druhy nahrávek, musí vždy předbíhat ostatní hráče a to nejen
 • technicky, ale i takticky,  co jde nahrávat ve výskoku, musí být ve výskoku!!!
 • nahrávače už také učit rychlou nahrávku ve stacionárním postavení  – sed na židli,
 • nahození zblízka, neustále také sledovat přesnost, postavení trupu, nohou vůči  míči 
 • všechny druhy naskočených podání včetně naskočené plachty

 

5. některé náměty k přemýšlení o vztahu mládežnického hnutí a reprezentace

 • jasné oddělení linie vrcholového mládežnického volejbalu od masového (s možností vzájemného ovlivnění)
 • více peněz a profesionalizace trenérů ve vrcholovém mládežnickém volejbalu
 • jednotná metodická linie – skutečná v provádění u všech subjektů ovlivňujících reprezentaci a to i v taktice, způsobů  trénování, obsazení postů
 • soutěže rozdělit na soutěže sloužící vrcholu a ostatním
 • dotační peníze poskytovat tam, kde jsou záruky (trenéři)
 • řídit to, co je dotováno jako firmu (předpokládá to ovšem dostatek peněz) s jasnými kompetencemi a odpovědností, kterou lze kontrolovat
 • změnit žákovské krajské soutěže na soutěže regionů, u chlapců vzít za základ Český pohár, soutěže nazvat ligou
 • dotace na oddíl přednostně směřovat k trenérům
 • úsek řídící mládež na ČVS mít perfektní přehled o žákovských oddílech, sportovních třídách, které skutečně dělají a poskytovat jim všemožnou pomoc od dotací až po osvětu.

 

V Příbrami 30.10.2007                  Jiří Zach