Menu
  • Kategorie: Štěpán Javůrek
  • Napsal Radek Krpač

Právní odpovědnost trenéra za svěřené dítě

image-bigK dnešnímu článku jsem si vybral téma možná poněkud nezáživné, nicméně pro trenérskou práci v oblasti mládeže zcela zásadní. Vybral jsem jej ze dvou důvodů. Vlastní negativní zkušenost mne donutila oprášit tuto právní úpravu, navíc jsem přesvědčen, že tento článek bude všem trenérům – neprávníkům užitečný a potřebný. 


Odpovědnost za svěřené děti, ať už při tréninku, nebo utkání vzniká osobě(trenérovi) bez ohledu na to, zda vlastní trenérský průkaz , či nikoliv! Odpovědným je tedy ten, kdo vykonává nad dětmi dozor. Pošle – li trenér s dětmi na turnaj někoho z rodičů, nenese za případné delikty žádnou zodpovědnost, nebyl -li přítomen. Tato odpovědnost padá na hlavu dospělého dozoru. Je –li však na akci trenér přítomen, je odpovědnost na něm zcela výhradně.Jedním z nejčastějších případů je odpovědnost trenéra za vzniklou škodu. V tomto případě se postupuje dle občanského zákoníku. Podstatné je , že aby tato odpovědnost byla založena, musí být naplněny všechny následující podmínky:

1.) Dojde k porušení určité právní povinnosti.
2.) Vznikne škoda
3.) Mezi porušením povinnosti a vznikem škody existuje příčinná souvislost
4.) Odpovědná osoba porušení povinnosti zavinila – nevědomá nedbalost ( nedostatečné hlídání dětí) tuto vinu nesmazává!!!

Druhým častým příkladem je újma na zdraví svěřeného dítěte. V této situaci se postupuje stejně jako v případě vzniklé škody. Obecně vzato se posuzuje každý případ samostatně. Trenér není odpovědný například za to, že si dítě zlomí ruku v průběhu utkání nebo tréninku, při plnění trenérových pokynů, nejsou – li evidentně tyto činnosti zdraví nebezpečné a stojí -li mimo běžnou náplň tréninkové jednotky. Pokud si dítě přivodí úraz a je shledáno, že trenér dostatečně zajistil bezpečnost dítěte, je za tuto vzniklou škodu odpovědný klub, došlo – li ke škodě během činnosti pro klub!! Klub má následně právo na trenérovi vymáhat veškeré plnění škody tímto způsobené!!

Důležitým pojmem při veškerém řešení těchto případů je výše zmíněná příčinná souvislost mezi vzniklou škodou a protiprávním jednání. Jinými slovy, je třeba určit, zda trenér mohl vzniku škody zabránit, za vyčerpal všechny způsoby, jak vzniklé protiprávní situaci zabránit. Je třeba upřímně říct, že příliš polehčujících okolností v těchto případech neexistuje. Trenér za svěřené děti zodpovídá po celou dobu konání sportovní akce, či tréninku.

Na závěr článku bych rád přidal jednu osobní radu. V případě, že se svěřené dítě během sportovní akcí, za kterou máte osobní odpovědnost ztratí či uteče, je třeba neprodleně informovat Policii ČR. Jakákoliv snaha o nalezení dítěte, či vlastním řešení situace se z hlediska práva může obrátit proti Vám. A věřte, že je lepší způsobit planý poplach a posléze Policii odvolat, než trávit čas po soudních síních a policejních služebnách.

V Chomutově, dne 19. dubna 2012 Štěpán Javůrek