Menu
 • Kategorie: Činnost trenéra
 • Napsal Ivan Pelikán

Didaktické minimum nejen pro žákovské kategorie

deti-smichKaždý trenér (učitel, vychovatel popřípadě rodič mladého sportovce) je postaven před otázku - jak a jakým způsobem působit na svěřence, aby se dočkal očekávaného cíle, kterým je nejprve efektivní působení na sportovce a v neposlední řadě to, že dovednosti sportovce budou postupně narůstat. Jde o komplexní a složitý proces, který má ale určitá pravidla. Pokusím se shrnout některé didaktické principy pro vytvoření ucelené představy, co tato problematika obnáší. Nutno dodat, že by šla napsat celá kniha nebo knihy a stejně by patrně nebylo postihnuto vše…Jak tedy postupovat a čeho by se měl trenér „držet“:

 

 • VÝBĚR (ADAPTACE) CVIČENÍ
 • Vazba na určený cíl (učební hodina, rekreační sport, soutěžní sport, krátký nebo dlouhodobý cíl…)
 • Adaptace na určenou skupinu (úroveň, věk, pohlaví, motivaci svěřenců…)
 • Cvičení je možno a nutno upravovat dle úrovně hráčů ve složitosti provedení, ale ne komplexnosti (komplexnost cvičení je u žáků nezbytná)

 

 • ORGANIZACE

Prostorová 
Organizace a umístění cvičenců ve cvičebním (tréninkovém) prostoru. Formace tréninkových (pracovních skupin) skupin…

 • Umístění a použití pomocného materiálu (počet hřišť, dalších pomůcek – kloboučky, sportovní nářadí, „dělo“ na míče atd.)
 • Prostorové umístění trenéra vůči hráčům, aby byl přenos (výklad) účinný a srozumitelný

 • Časová
 • Doba trvání cvičení, periody odpočinku mezi cvičením…
 • Efektivní využití určeného času pro trénink (strukturovaný trénink)
 • Vhodně zvolená intenzita cvičení a celého tréninku

 

Obsah tréninku

 • Proudová metoda (hráči se zapojují do cvičení postupně - v řadě), stanoviště (průpravná cvičení ve skupinách či jednotlivci)
 • Učební progres v nárůstu komplexnosti činností – v rámci tréninkové jednotky se trenér věnuje několika činnostem (technika IHČ, obratnost, flexibilita základy atletiky, gymnastiky atd.)
 • Adaptace na větší intenzitu cvičení
 • Variace cvičení – obměna cvičení působí na vnímání hráče (proces učení) i jeho pozornost a zaujetí pro provedení cvičení
 • Alternace cvičení
 • Evaluace, zpětná vazba – nutnost správně volit zpětnou vazbu dle jedince i skupiny hráčů

 

 • DEMONSTRACE – UKÁZKY CVIČENÍ A PRVKŮ TECHNIKY
 • Postavení trenéra vůči hráčům (aby byl viděn a slyšen všemi)
 • Předvedení cvičení trenérem je přesné, názorné a úplné (pohybové gesto, technika, trajektorie letu míče atd.)
 • Ujištění se, že informace vnímají všichni cvičenci
 • Při verbálním vysvětlení trenérem hráč zpracuje asi pouze 20 - 30% informací. Při visuálním předvedení požadovaného 60% informací. Nejúčinnější metoda je kombinovaná – visuální předvedení a hráč si ihned požadované vyzkouší.

 

 • VYSVĚTLENÍ 
 • Jasné, přesné, krátké, motivující
 • U „dlouhých“ verbálních proslovů přestává hráč trenéra vnímat
 • Trenér se chová jistě a vzbuzuje dojem, že ví, o čem hovoří. Vzbuzuje u hráče důvěru.

 

 • ŘÍZENÍ TRÉNINKU
 • Jasné pokyny, které jsou adekvátní úrovni hráčů a typu skupiny (škola, klub atd.)
 • Variace v tónu a intenzitě hlasu trenéra (udržovat pozornost hráčů -  poukázat na důležitý element techniky atd.)

 

 • HLÍDÁNÍ – ZABEZPEČENÍ CVIČENCŮ
 • Neustálá a aktivní přítomnost ve cvičebním prostoru
 • Fyzická i psychologická pomoc cvičencům

 

 • KOREKCE CHYB
 • Pozitivní korekce chyb se snahou pomoci k odstranění.
 • Schopnost trenéra chybu zaznamenat (rozpoznat) a zvolit způsob, jak na chybu poukázat (rychlá intervence, po skončení cvičení, u videa, zvolit způsob zpětné vazby atd.)
 • Neustálé korekce a napomínání může hráč přestat vnímat. Vhodně volit.

 

 • CHOVÁNÍ A POSTOJ TRENÉRA
 • Jisté chování a vystupování bez přehnané dominace
 • Odborná suverenita
 • Schopnost a ochota poradit ve všech aspektech
 • Pozitivní a motivující
 • Komunikativní a přístupný

 

SHRNUTÍ VLIVŮ, KTERÉ PŮSOBÍ NA KVALITNÍ TRÉNINKOVÝ PROCES, VE KTERÉM HRÁČ ZAZNAMENÁVÁ ADEKVÁTNÍ VÝKONNOSTNÍ PROGRES

 • PROSTŘEDÍ
 • Vedení klubu, škola, kroužek atd.
 • Sociální prostředí
 • Atmosféra 
 • Infrastruktura (sportoviště, sportovní materiál atd.)

 

 • TRENÉR (UČITEL …)
 • Nadšení pro práci…
 • Odborná znalost…
 • Osobnostní předpoklady…
 • Schopnost nastavení osobních a skupinových cílů…
 • Pozitivní a motivující…
 • Komunikativní…

 

 • SPORTOVEC
 • Zájem sportovce - probuzení vnitřní motivace proč činnost vykonávat
 • Postupné cíle, cíl
 • Osobnost hráče
 • Psychické a fyzické dispozice
 • Rychlost a schopnost se učit. Pracovat se zpětnou vazbou.

Úskalí výše popsaného je to, že může stačit jeden element, který není „na místě“ a náš záměr může byt zmařen…